تبلیغات
X بستن تبلیغات
دنیــایــــ ســیاهیـــ - اَلآن کِهـ مَن مُردَم
 •   
 •   
 •   
 •   
 • اَلآن کِهـ مَن مُردَم جِسمِهـ مَنُو بُردَن
  این آهَنگُو یِهـ جا بِشین گُوش کُنِش با فُرصَت
  بُرُو تُو اُتاقِهـ مَن دَرُو بِبَند پُشتِهـ سَرِت
  حَرف دارَم باهات حِسابی بِگیر بِشین مُحکَم
  کِنارِهـ تَختَم چَندتا کِشُو اََن بازِشُون کُن
  اَوَلی چَندتا کِتابِهـ قَدیمیِهـ یادِشُون خُوش
  رُوزایِهـ خُوب تُو بَرقِهـ صَنعَتی
  اَهـ چِقَدَر کِهـ سَخت بُود این دَرسِهـ لَعنَتی
  تُو کِشُویِهـ دُوُم چَندتا عَکس تُو آلبُوم
  خِیلی آرُوم صَفحِهـ یِهـ آخَرِشُو باز کُن
  این عَکس هَمِهـ دُنیارُو بِهـ چِشمِهـ مَن لِهـ کَرد
  این کِشُویِهـ لَعنَتی قَلبِهـ داداشُو لِهـ کَرد
  رُوزا کِهـ نَبُودی تَنها بُودَم با عِشقَم
  اَما خِیلی راحَت اُونَم مَنُو وِل کَرد
  بیخیال کِشُویِهـ سِوُمُو بازکُن داشِهـ گُلَم اِیوَل

  dasy7mkj-1383417168.jpg

  تُو کِشُویِهـ سِوُم یِهـ عالَم شِکایَت
  چَندتا قِصِهـ یهـ تَلخ چَندتا کِتاب اَز هِدایَت
  چَندتا شِعرِهـ تَلخ چَندتا گِلِهـ اَز رِفاقَت
  یِهـ تُتُون با یِهـ پیپ واسِهـ رِفاقَت
  چَندتا کام میگیرَم میریم واسِهـ یهـ اِدامَش

  6577889b3c1c.jpg

  نَبینَم اَشک بِریزی اُون اَشکاتُو پاک کُن
  مِثِهـ مَرد بُرُو بِهـ سَمتِهـ کِشُویِهـ چُهارُم
  چَندتا یادِگاری اَز حُسِینِهـ پَناهی
  چَندتا فیلمِهـ هالیوُودی چَندتا کیمیایی
  چَندتا سی دیِهـ مُهِم تَر اُونطَرَف تُو ساکَن
  آرُوم بَردار خَط نَیُفتَن کارایِهـ تُو پاکَن
  یادِگارِهـ خاطِراتِهـ خُوبِهـ قَدیمامَن
  یادِگارِهـ خُوبِهـ مَن تُو پارکَن
  اُون چِشاتُو قُلف کُن تُو کِشُویِهـ پَنجُم
  این نِوِشتِهـ هایِهـ مَنَن واسِهـ یِهـ دَردِهـ مَردُم
  اُونا کِهـ تُونِستَن رُوزایِهـ مَنُو شَب کُنَن
  هَمُونا کِهـ تُونِستَن قَلبَم رُو غَرقِهـ غَم کُنَن
  یالا مِهدی پاشُو کِشُو رُو بِبَند

  kzw7uitxce9tdewiryvs.jpg

عکس

درباره سایت

آخرین عناوین

عکس

نویسندگان

دنیــایــــ ســیاهیـــ